Acemiz Plus Tablet (ਅਸੇਮੀਜ਼ ਪ੍ਲਸ) ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਚਨਾ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

Acemiz Plus Tablet

Acemiz Plus Tablet in Punjabi (ਅਸੇਮੀਜ਼ ਪ੍ਲਸ) ਸਾਲਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਅਕੜਾਹਟ, ਅਤੇ ਸੋਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਜ (ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ) ਅਤੇ ਦਰਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

Acemiz Plus ਕੀ ਹੈ?

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਟਨ

Acemiz Plus ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Acemiz Plus ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Acemiz Plus ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

Acemiz Plus ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਗਠੀਏ. ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Acemiz Plus ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲੂਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

Acemiz Plus ਦੇ ਲਾਭ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Acemiz Plus Tablet (ਅਸੇਮੀਜ਼ ਪ੍ਲਸ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Acemiz Plus Tablet (ਅਸੇਮੀਜ਼ ਪ੍ਲਸ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲੂਣ ਅਤੇ ਸੋਜ.

Acemiz Plus ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ. ਜੇ ਕੈਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

Acemiz Plus ਦੇ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

Acemiz Plus ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਮਤਲੀ
  • ਉਲਟੀਆਂ
  • ਦਸਤ
  • ਪੇਟ ਦਰਦ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
  • ਧੱਫੜ

Acemiz Plus ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ Acemiz Plus (ਅਸੇਮੀਜ਼ ਪ੍ਲਸ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਓ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, Acemiz Plus ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ Acemiz Plus ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

Acemiz Plus ਖੁਰਾਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Acemiz Plus Tablet (ਅਸੇਮੀਜ਼ ਪ੍ਲਸ) ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਰਾਕ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Acemiz Plus Tablet (ਅਸੇਮੀਜ਼ ਪ੍ਲਸ) ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

Acemiz Plus ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Acemiz Plus ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

Acemiz Plus ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ Acemiz Plus ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Acemiz Plus ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। Acemiz Plus Tablet (ਅਸੇਮੀਜ਼ ਪ੍ਲਸ) ਦੀ ਦੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

Acemiz Plus Tablet ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Acemiz Plus ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

MRP: 99.5 ਰੁਪਏ (1 ਪੱਟੀ: 10 ਗੋਲੀਆਂ)। 15% ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਵਧੀਆ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਟਨ

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ Acemiz Plus ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ Acemiz Plus ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਗੰਭੀਰ ਜਨਮ ਨੁਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ Acemiz Plus ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Acemiz Plus ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਟਨ

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Acemiz Plus Waring

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Acemiz Plus Tablet ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਉੱਪਰੀ ਸੱਜੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

Acemiz Plus Tablet ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, Acemiz Plus Tablet (ਅਸੇਮੀਜ਼ ਪ੍ਲਸ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ